DERNEK KURULUŞU İŞLEMLERİ

DERNEK KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER :
01- En az (7) gerçek kişinin bir araya gelmesiyle kurulur.
02- Kuruluş Bildirimi (3 adet)
03- Kurucular tarafından her sayfası imzalı Dernek Tüzüğü (3  adet)
04- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerini ve imzalarını belirten liste

05-Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi

06-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi

07-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri

 

ŞUBE KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER :

01-Genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarını yetkili kılacakları en az 3 kişinin imzaladığı kuruluş bildirimi

02-İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü( 2 adet)

03-Şube  kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi

04- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerini ve imzalarını belirten liste

05- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri

06-Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi

07-Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi

GENEL KURUL TOPLANTILARI NEZAMAN VE NASIL YAPILIR?

01-Olağan genel kurul toplantıları derneği tüzüğünde belirtilen yıllarda ve yine belirtilen ay içerisinde yapılmak zorundadır.(Üst üste iki defa olağan genel kurul toplantısını yapmayan dernekler Medeni Kanun’un   87. maddesinin 5. bendi gereğince kendiliğinden sona erer.)

02-Olağan ve olağanüstü toplantılar yönetim kurulunca alınan karar ile üyelere en az on beş gün önceden ,günü, saati, yeri ve gündemi tüzükte belirtilen usullerden biri ile ( bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile) bildirilmek suretiyle yapılır.

03-Toplantı tutanağında, toplantının yeri ve tarihi belirtilecek, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığından veya başka bir nedenle ertelenmiş ise ikinci toplantıda, toplantı tutanağında ikinci toplantı olduğu belirtilecektir. Toplantı tutanağında katılanları sayısı ile karar alma sayısı da belirtilecektir.

04-Dernek organlarına (Yönetim ve Denetim Kurallarına vb.)seçilen üyelerin isimleri, seçim gizli oyla yapılmışsa hizalarına kaç oy aldıkları da belirtilmek suretiyle toplantı tutanağında belli edilir.

05-Toplantı sonrası otuz gün içerisinde aşağıdaki yazılı belgeler mülki amirliğe teslim edilir.

DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTIKTAN SONRA İSTENEN BELGELER:
01- Genel Kurul Sonuç bildirimi ( 2adet)
02- Kongre tutanağı ( 2 adet)

03-Tüzük değişikliği yapılmış ise her sayfası yeni seçilen yönetim kurulu tarafından imzalanmış yeni tüzük ( 2 adet)

04-Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni halini gösteren yazı

 

DERNEK BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

01-Dernek her yılın ilk dört ayı içerisinde ( 30 Nisan son gün olmak üzere) bir önceki yılın bilgilerini içeren dernekler beyannamesini mülki amirliklere vermek zorundadır.

 

LOKAL AÇMA VE MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Lokal, dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir.           

Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açamaz.

Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için derneğin en az 1 yıldan beri faaliyette bulunması şarttır.

Çocuk dernekleri lokal açamaz.

 

01-Dilekçe

02-Yönetim kurulu karar fotokopisi

03-Lokal olarak açılacak yerin tapu fotokopisi, kiralık ise kira kontratı

04-Lokal olarak açılacak yer tapu kayıtlarında mesken olarak görünüyor ise kat maliklerinin oy birliğiyle aldıkları karar fotokopisi.

05-Lokal olarak açılacak yer tapu kayıtlarında mesken veya işyeriyse  mesken sahiplerinin tamamını onayı işyeri sahiplerinin oy çokluğuyla aldıkları karar fotokopisi

06-Lokal olarak açılacak yer iş hanlarında ise yönetim kurulu karar fotokopisi

07-Lokal açılacak yer belediye ve mücavir alanlar içinde ise yapı kullanma(iskan) izin belgesi

Bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin Lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge

08-Lokal açılacak yer belediye ve mücavir alanlar dışında ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak Lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge 

 

YARDIM TOPLAMA İLE İLGİLİ İŞLER

 

İstenilen Belgeler:

1-      YARDIM TOPLAMA TALEBİNDE BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN

a-GERÇEK KİŞİLERDEN

 

Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden dilekçe

b-TÜZEL KİŞİLERDEN

 

Yardım toplamının amacı ,şekli, süresi, faaliyet alanı ne miktarda yardım toplanacağıve bu faaliyette görevlendirileceklerin isimlerinin bulunduğu yönetim kurulu kararı ile başvuruya ilişkin dilekçe

 

c-FAALİYETTE GÖREVLENDİRİLECEKLERİN

 

01-Nüfus Cüzdanı Suretleri

02-İkametgah suretleri

03-Sabıka Kayıtları Sabıka kaydı varsa mahkeme kararları

04-2 adet Vesikalık Fotoğraf

 

d-Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgelerin asılları yada tasdikli sureti

e-Yardım toplanacak kişinin gelir durumuna ilişkin bilgiler

f-Yardım toplama faaliyetlerinde görevlendirilecekler arasında kamu görevlileri bulunuyorsa bunlarla ilgili mülki idare amirden alınan izin belgesi

g-Faaliyet niteliğine göre diğer bilgi ve belgeler istenecektir.

 

Bu kanuna göre yardım toplayacak kişiler eğer GERÇEK KİŞİ iseler yardım toplama faaliyeti için en az 3 kişiden ibaret SORUMLU KURUL oluşturmak zorundadır. Tüzel Kişilerin sorumlu kurulu yönetim organlarıdır. (Dernek, vakıflar,spor kulüpleri vb.)

 

Yardım Toplama Faaliyeti Örnek Başvuru Dilekçesi

-Gerçek Kişiler İçin Dilekçe Örneği

-Tüzel Kişiler İçin Dilekçe Örneği