T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇELTİKSOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Askerlik görevini yapmış olmak

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Kamu Projelerinde görev almış olması ( Tercihen)

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak,

2- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, İstatistik, Psikoloji, Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olmak.

3- Vakfın il sınırları içerisinde olmak.

4- Mülakatta başarılı olduğu taktirde Çeltik ilçesinde ikamet etmeyi 2 yıl yazılı olarak kabul ve taahhüt etmek.

5- İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedecektir)

8- Askerlik yaptığına dair belge.

Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel Şartları Taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakıflara teslim edecektir.

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 24.06.2013 Başlayacak 01.07.2013 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecektir. Bu tarihe kadar başvuruların http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden yapılması gerekmektedir.

2-Sözlü sınav 03.07.2013 Çarşamba günü saat: 10.00' da İlçe Kaymakamlığında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.

3- Sözlü sınava katılmak üzere sistem üzerinden KPSS puanı sıralamasına göre en yüksek puandaki 3 kişi sözlü sınava sistem üzerinden çağrılacaktır.

4- Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

5- Sınav sonuçları Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacaktır

6-Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7-Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi' ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

8-Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alımı gerçekleştirme hakkına sahiptir.

9--Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3- Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Çeltik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2

Konya / Çeltik

Çeltik SYD Vakfı : (332) 871 27 33

Başvurular elektronik ortamda http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden yapılması gerekmektedir.