Banka Promosyon Sözleşmesi
ÇELTİK KAYMAKAMLIĞI
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
 
1-Kurum Adı
Çeltik Kaymakamlığı
A)Adresi
Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı No:27
B)Telefon ve Fax Numarası
0 332 871 27 33-0 332 871 22 42
C)Elektronik Posta Adresi
 celtik@icisleri.gov.tr
2-İhale Konusu ve Kapsamı
Banka Promosyonu İhalesi (Maaş, Ek Ders, İkramiye, Yolluk, Eğitim Ödenekleri, Sınav Ücreti, Fazla Mesai )
3-İhale Usulü
4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Arttırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
253 (657 tabi İmam-Hatip, Müezzin, Kayyım, Memur, K.K.Öğreticisi, Hizmetli, Sürekli İşçi ve 4c personel)
5-Kurumun Aylık Yaklaşık Nakit Akışı
669.007,17 TL
6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer
Kaymakamlık Toplantı Salonu
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
04.04.2016 Pazartesi Saat 14:00
 
ÇELTİK İLÇE KAYMAKAMLIĞI
BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ
ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME
I.BÖLÜM
KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan toplam 253 Personele bankadan hesap açılmak suretiyle maaş, ikramiye, fazla mesai ve özlük haklarının ödenmesinin banka aracılığı ile ATM ve Banka veznelerinden gerçekleştirilmesidir.
Madde 2- İhalenin Usulü,Kapalı Yazılı Teklif ve Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır. Teklif mektubu örneği şartname ekinde gösterilmiştir.
Madde3- Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi, İlanda belirtilen ihale gün ve saatine kadar bu şartnamede yazılı hususları kabul eden bankalar şartname ekindeki örneği bulunan teklif mektubunu doldurup, yetkilisince imzalanıp banka mühür veya kaşesi basılarak, kapalı zarf içinde, teklifi imzalayanın bankayı temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir şartname ekindeki belge ile birlikte ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. Teklif zarfının üzerinde isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır, zarfın kapatılan yeri istekli tarafından mühür ve kaşelenir.
Madde 4- Tekliflerin Değerlendirilmesi, Alınan teklifler komisyonca teklif verenler önünde açıldıktan sonra tutanağa geçirilir ve en yüksek teklifi veren en fazla 6 (altı) banka ihalede bırakılır diğer bankalar ihale dışı bırakılır ve açılan tekliflerden en yüksek promosyon teklifi ile açık arttırma ihalesi başlatılır. İhale sonuçlanana kadar açık arttırmaya devam edilir. Sonuçta kişi başına en yüksek teklifi veren bankanın teklifi Komisyonca uygun teklif olarak kabul edilir.
Madde 5- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi veya İptal Edilmesi Serbestliği, Komisyon verilmiş olan bütün teklifleri reddedip iptal etmekte serbesttir. Ret sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Madde 6- Kararının Bildirilmesi ve Protokol İmzalamaya Davet, Teklifi uygun bulunan bankaya, imzalı komisyon kararı en geç üç(3) gün içerisinde gönderilir. Protokol ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar bankaya aittir.
Madde 7- Promosyon Teklif ve Ödenmesi, Promosyon toplam olarak teklif edilecek olup; 10.8.2010/27668 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4. madde değişikliği gereğince, teklif edilen bedeli atı  (6) takside bölerek, çalışan personele sözleşme imzalanıp hesapların açılışının takip eden ilk maaşlarla birlikte ilk taksiti ödeyecek  diğerlerini de her altı (6) ayda bir olmak şartı o günkü personel sayısınca memur maaşlarına eşit olarak yansıtılacaktır.
 
 
II.BÖLÜM
SÖZLEŞMEYE ESAS TEŞKİL EDECEK HUSUSLAR
Madde 8- İdaremizde;
Personel sayımız                                :253
Normal Aylık Net Ücret Toplamı      : 669.007,17-TL. (Aylık Ücret)
Madde9- Banka maaş ve diğer ödemeler için herhangi bir ücret veya masraf talep etmeyecektir.
Madde 10- Anlaşma sağlanan bankaca idaremiz personeline vadesiz hesap açılarak ücretsiz maaş kartı verilecektir. Kart ve şifrelerinin dağıtımı banka tarafından yapılması esas olup, idare kart ve şifre dağıtımının merkez işyerinde yapılması için Bankaya yardımcı olacaktır.
Madde11- Banka her personele hesap kartı verecek, isteyen personele ise kredi kartı da verecektir. Ancak verilecek maaş kartları ve kredi kartlarına istinaden yıllık aidat, kart parası, hesap işletim ücreti, internet bankacılığından yapılan eft, havale  işlem ücreti, vb. adlar altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Madde 12- Banka tarafından aylık ve yıllık hesap, iletişim, işletim, hesap ekstrası veya ATM-BTM kullanımı adı altında her ne sebeple olursa olsun ücret talep edilmeyecektir.
 Promosyon anlaşmasından sonra; kuruma yeni atanan ve nakil gelen personel olması halinde (önceki kurumdan promosyon almadığını belgelemesi şartıyla) idarece bankaya  isimleri bildirilen personele 10 gün içinde promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek ödenecektir.
Madde 13- İdarece personel maaşlarından kesilmesi gereken miktarların kesilmesi ve istenilen hesaba havalesi , mutemede ödenmesi veya başka bir bankaya ve hesaba aktarmada herhangi bir ücret alınmayacaktır.
Madde 14- Banka kendi şubesinin bulunmadığı ve ATM-BTM makinelerinin yetersiz olduğu yerlerde anlaşmalı olduğu diğer banka ATM-BTM makinelerinin kullanılması halinde idaremiz personelinden kesinlikle komisyon adı altında ücret talep etmeyecektir.
Madde 15- İdaremiz ödeme gününden maaşlar asgari iki(2) gün, diğer ödemeler (ikramiyeler, fazla mesailer, harcırahlar ve diğer ödemeler aynı gün maaş ve diğer ödeme bilgilerini e-mail aracılığı ile internet üzerinden veya (CD,Disket) ortamında gönderecektir. Liste muhteviyatında banka yetkilisi tarafından e-mail veya (CD,Disket)’in alındığına dair cevap verilecektir.
Madde 16- İnternet yoluyla dolandırılma durumunda personelin zararı en kısa sürede banka
tarafından karşılanacaktır.
Madde 17- İdaremiz personeline yapılacak maaş ödemelerine ait vadesiz mevduat hesabı ödemenin yapılacağı tek bir şube tarafından açılacaktır.
Madde 18- Banka İdaremiz personelinin ATM-BTM’den çekebileceği günlük limiti bankanın genel olarak uyguladığı limitten aşağı olmayacaktır. Personel maaşını banka cüzdanı yoksa banka kartı yada nüfus cüzdanı ile herhangi bir şubeden tahsil edebilecektir.
Madde 19- Sözleşme süresi sözleşme tarihinden itibaren (3)ÜÇ YIL olacaktır.
Madde 20- Banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından icra kesintisi ve diğer yasal kesintilerin (kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan v.b. durumlar hariç) dışında kesinti yapmayacaktır.
Madde 21- Açık arttırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık arttırma sonucunda verdiği teklifin %20 (yüzde yirmi) si kadar ceza ödemeyi kabul eder.
Madde 22- Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
Madde 23- Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde; 1. Defa yazılı olarak uyarılır. 2. Defa tekrarında sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. Defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir.
Madde 24- Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
Madde 25- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üslendiği işleri Çeltik İlçe Kaymakamlığı  yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir edemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Çeltik İlçe Kaymakamlığı mahkemeden bir karar almadan, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka Çeltik İlçe Kaymakamlığı herhangi bir hak talep edemez.
Madde 26- Uyuşmazlık halinde Yunak   Mahkemeleri yetkilidir.
 
 
BANKA İHALE PROMOSYON KOMİSYONU
 
      BAŞKAN                                    ÜYE                            ÜYE                                      ÜYE
 Murat ÖZTÜRK          Harun KIMIŞ             İsmail ÇETİN                      Uğur TOPAL      
    Kaymakam                      Komiser             İlçe Milli Eğitim Md. V.     Eğitim Bir-Sen Temsilcisi
 
 
 
BANKA KAŞESİ
BANKA PROMOSYON İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
(BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBUDUR)
Sayı                                                                           :
Konu                                                                         :
Banka Promosyon İhale Numarası                            :
1-Bankanın Adı                                                         :
A) Adresi                                                                   :
B) Telefon ve Faks Numarası                                    :
C) Elektronik Posta Adresi                                       :
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No’su                  :
2-İhale konusu                                                           : Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü                                                             : Kapalı Zarf ve Açık Arttırmalı Usulü
(4734 ve 2886 Sayılı Yasa Kapsamı dışındadır)
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı                       : 253
5-Kurum Personelinin Tahmini Aylık Nakit Akışı    : 669.007.17TL.
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri                           : ÇELTİK KAYMAKAMLIĞI
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati                           : 04/04/2016 Pazartesi günü, saat 14:00
Banka Promosyonu İhale Komisyonunca 04/04/2016 Pazartesi günü, saat 14:00’da ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
Banka promosyon olarak……………………TL.(…………………………..) ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımla
Adı SOYADI
Banka Yetkilisi                        İmza
 
 
                         BANKA PROMOSYON İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Banka Promosyon İhale Numarası                           : 2016/1
1-Bankanın Adı                                                        :
A-)Adresi                                                                  :
B-)Telefon ve Faks Numarası                                   :
C-)Elektronik Posta Adresi                                       :
D-)Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No’su                 :
2-İhale konusu                                                           : Banka Promosyonu
3-İhale Usulü                                                             : Kapalı Zarf ve Açık Arttırmalı Usulü
                                                                       (4734 ve 2886 Sayılı Yasa Kapsamı dışındadır)
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı                       :253
5-Kurum Personelinin Tahmini Aylık Nakit Akışı    : 669.007,17TL.
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri                            : ÇELTİK KAYMAKAMLIĞI
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati                           : 04/04/2016 Pazartesi günü, saat 14:00
……………………………………….. Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve ihaleye ait şartnameleri okuyarak bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine katılmak üzere başvurmaktayız. Teklif zarfımız ektedir. İhaleye açık arttırma usulü ile devam etmek istiyoruz.
Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidir, imza sahipleri olarak bu başvurudaki bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.
Gereğini arz ederiz.
ADI SOYADI
         Bankadaki Yetkisi
İmza
Sıra
Adı Soyadı
Bankadaki Görevi
İmzası
1.Yetkili
 
 
 
 
2.Yetkili
 
 
 
 
3.Yetkili